JetPay Bankhub – TRỢ THỦ GIÚP KẾ TOÁN
TIẾT KIỆM THỜI GIAN GIAO DỊCH
TRỢ THỦ GIÚP KẾ TOÁN TIẾT KIỆM THỜI GIAN GIAO DỊCH

CHUYỂN TIỀN TRỰC TUYẾN NGAY TRÊN PHẦN MỀM
 • Cho phép kế toán viên lập, kế toán trưởng phê duyệt lệnh
  chuyển tiền ngay trên phần mềm
 • Thực hiện được các loại Ủy nhiệm chi cho nhà cung cấp,
  thông thường hoặc chuyển nội bộ
CHUYỂN TIỀN TRỰC TUYẾN NGAY TRÊN PHẦN MỀM

TRA CỨU SỐ DƯ TÀI KHOẢN NHANH CHÓNG VÀ CHÍNH XÁC
 • Kế toán dễ dàng tra cứu số dư tài khoản thanh toán ngay
  trên phần mềm
 • Tiết kiệm thời gian và thao tác kiểm tra, xác minh tài
  khoản
CHUYỂN TIỀN TRỰC TUYẾN NGAY TRÊN PHẦN MỀM

DỄ DÀNG TRA CỨU LỊCH SỬ GIAO
DỊCH
 • Tra cứu nhanh lịch sử giao dịch của tài khoản trong một
  khoảng thời gian
 • Tiết kiệm thời gian tra cứu tại ngân hàng
 • Lập nhanh UNC, Chứng từ thu tiền gửi từ những giao dịch
  thu, chi tiền không thực hiện trên phần mềm MISA SME.NET
  2020
DỄ DÀNG TRA CỨU LỊCH SỬ GIAO DỊCH

NHANH CHÓNG ĐỐI CHIẾU NGÂN HÀNG
ONLINE
 • Đối chiếu số dư và các giao dịch đã phát sinh trong ngày
  (tuần hoặc tháng) ó khớp nhau giữa sổ phụ ngân hàng và
  số kế toán của đơn vị
 • Thuận tiện trong việc phát hiện sai lệch (nếu có) và
  nhanh chóng tìm ra nguyên nhân
NHANH CHÓNG ĐỐI CHIẾU NGÂN HÀNG ONLINE

THUẬN TIỆN QUẢN LÝ LỆNH CHUYỂN
TIỀN
 • Dễ dàng xem thông tin lệnh chuyển tiền
 • Nhanh chóng phê duyệt lệnh chuyển tiền
 • Tức thời thu hồi lệnh chuyển tiền
 • Nắm bắt nhật ký giao dịch lệnh chuyển tiền
THUẬN TIỆN QUẢN LÝ LỆNH CHUYỂN TIỀN

THANH TOÁN LƯƠNG TRỰC TUYẾN
 • Chuyển tiền lương cho nhân viên
 • Phê duyệt lương từ kế toán trưởng và giám đốc ngay trên
  phần mềm
 • Không phải mất công nhập liệu 2 lần
 • Tự động hạch toán dễ dàng ngay trên phần mềm
THANH TOÁN LƯƠNG TRỰC TUYẾN