Quy định dịch vụ

Các quy định dịch vụ tại đây điều chỉnh hoạt động đăng ký, quản lý, sử dụng dịch vụ trung gian
thanh toán JetPay, cũng như việc chấp nhận sử dụng JetPay làm phương thức thanh toán
hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty Cổ phần JetPay và bạn.