Giải pháp toàn diện
kết nối ngân hàng với doanh nghiệp

Ứng dụng Jetpay Bankhub cho phép kế toán thực hiện tất cả các nghiệp vụ
ngân hàng ngay trên phần mềm kế toán mà doanh nghiệp đang sử dụng
Giải pháp toàn diện kết nối ngân hàng với doanh nghiệp

Lợi ích khi sử dụng JetPay Bankhub

Giải pháp toàn diện kết nối ngân hàng với doanh nghiệp
Lợi ích khi sử dụng JetPay Bankhub

An toàn, bảo mật

Áp dụng cơ chế xác thực 02 lần (2FA)
để xác minh cho các giao dịch tài chính
Để sử dụng dịch vụ phải đăng nhập bằng
tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ, tự động
đăng xuất sau 15 phút không hoạt động
Đối tác kết nối ngân hàng điện tử
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng sắp kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối
Ngân hàng đã kết nối

Để lại thông tin để nhận
tư vấn

JetPay - Cổng thanh toán JetPay - Chìa khóa bán hàng thành công