Chính sách dữ liệu người dùng của dịch vụ Google API

Tuân thủ Chính sách dữ liệu người dùng của dịch vụ Google API
Việc Jetpay sử dụng và truyền thông tin nhận được từ Tài khoản Google sang bất kỳ ứng dụng nào khác sẽ tuân thủ Chính sách dữ liệu người dùng của dịch vụ Google API, bao gồm cả các yêu cầu về giới hạn sử dụng